Search the Community

Showing results for tags 'Takayuu'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Found 1 result

  1. สวัสดีค่ะ ไม่รู้ว่ามาเขียนในเว็บนี้จะยังมีคนอ่านอยู่มั้ย แต่ก็ขอแนะนำตัวนะคะ นามปากกาไรท์คือ PPW BlueLight เรียกไรท์ว่า ไรท์พปว. ไรท์ไฟน้ำเงิน ไรท์พี ไรท์พ. ได้หมดแล้วแต่สะดวกค่ะ ไรท์เป็นสายเรือรองค่ะ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันนะคะ เดี๋ยวเร็วๆ นี้จะเอามาลงให้อ่านนะคะ