[40th Bokutachiwa] มีมิ้ลกี้ ทาโนะ แลกเป็นนาจัง

ตั้งเทรดรูปเรกุล่าเป็นนาจัง(โอคาดะ นานะทีม4) ใบไหนก็ได้ค่ะ
เหลือมิลกี้ ทาโนะ

อยากได้ทาโนะจังเลย ฮือออออ